This post was hidden due to low ratings.

Sort:  

ဒီလိုပါ ပုံမှန်သွားနေဖို့ပါ။ ရပ်နေတာထက်စာရင်
နှေးနှေးသွားတာက ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။
@suponechit @uthu7 @phoenix1994

!PIZZA

!PIZZA

!PIZZA

good တယ် အကို
!PIZZA

Connect

Trade


@tin.aung.soe! I sent you a slice of $PIZZA on behalf of @naythan.

Learn more about $PIZZA Token at hive.pizza (1/10)

 6 months ago Reveal Comment
 6 months ago Reveal Comment

အောင်မြင်ပါစေ ကိုဟိန်းရေ

 6 months ago Reveal Comment

Congratulations @tin.aung.soe! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes.
Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

 5 months ago Reveal Comment

အောင်မြင်ပါစေဗျာ

 5 months ago Reveal Comment

အရမ်းတွေကြိုးစားနေပါပြီဗျို့

 5 months ago Reveal Comment

Little by the little is okay, slow and steady wins the race.

Thanks for posting in the ASEAN Hive Community.

150.png
⋆ ʏᴏᴜʀ ᴘᴏsᴛ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇᴅ ᴀɴ ᴜᴘᴠᴏᴛᴇ ᴀɴᴅ ʀᴇʙʟᴏɢ
sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴀsᴇᴀɴ ʜɪᴠᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ
ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ ᴀsᴇᴀɴ ʜɪᴠᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴠᴏᴛɪɴɢ ᴛʀᴀɪʟ
⋆ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ғᴏʀ sᴏᴜᴛʜᴇᴀsᴛ ᴀsɪᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏɴ ʜɪᴠᴇ
⋆ ᴅᴇʟᴇɢᴀᴛɪᴏɴ ʟɪɴᴋs   25 ʜᴘ50 ʜᴘ100 ʜᴘ500 ʜᴘ1,000 ʜᴘ