This post was hidden due to low ratings.

Sort:  

ချစ်စရာ့အရွယ် ကစားကြမယ်ပေါ့

!LUV
!PIZZA

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@walarhein, you've been given LUV from @golden.future.

Check the LUV in your H-E wallet. (1/1)

 2 months ago Reveal Comment

PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA!
PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
tin.aung.soe tipped walarhein (x1)
callmemaungthan tipped walarhein (x1)
golden.future tipped walarhein (x1)
@htwegyi(10/10) tipped @walarhein (x1)
Learn more at https://hive.pizza.

ခိုလေးတွေက မရိုင်းကြပါဘူး

!PIZZA

!LUV

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@walarhein, you've been given LUV from @tin.aung.soe.

Check the LUV in your H-E wallet. (2/3)

 2 months ago Reveal Comment

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @walarhein.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

 2 months ago Reveal Comment

ချစ်စရာလေး ကလေးလေးဆိုတော့ ခိုတေနောက်ပြေးလိုက်ပြီး ဆော့ချင်တာနေမယ်

 2 months ago Reveal Comment

ကလေးဆိုတော့ ခိုတွေ မြင် ချစ်ချင်လို့ပြေးလိုက်တာဖစ်မယ် ဟိုကလည်း လန့်ပြေး !PIZZA

 2 months ago Reveal Comment

cute baby

 2 months ago Reveal Comment

အစာကျွေးနေတာလား။
!PIZZA

အစာကျွေးနေတာလား
!PIZZA

Your son loves chasing the birds (making them fly) just like my daughter used to when she was a similar age.

 2 months ago Reveal Comment
Thanks for posting in the ASEAN Hive Community.

150.png
⋆ ʏᴏᴜʀ ᴘᴏsᴛ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇᴅ ᴀɴ ᴜᴘᴠᴏᴛᴇ
⋆ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ғᴏʀ sᴏᴜᴛʜᴇᴀsᴛ ᴀsɪᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏɴ ʜɪᴠᴇ
sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴀsᴇᴀɴ ʜɪᴠᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ
ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ ᴀsᴇᴀɴ ʜɪᴠᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴠᴏᴛɪɴɢ ᴛʀᴀɪʟ
⋆ ᴅᴇʟᴇɢᴀᴛɪᴏɴ ʟɪɴᴋs   25 ʜᴘ50 ʜᴘ100 ʜᴘ500 ʜᴘ1,000 ʜᴘ
 2 months ago Reveal Comment

hai baby.. ehehe