ပန်းမဟုပ်သောပန်း

in D.Buzz7 months ago

ပန်ထဲမှာတော့သပြေပန်းဟာအထူးခြားဆုံးပန်းဖြစ်ပါတယ်။
သူကပန်းပွင့်မဟုပ်ဘဲ အရွက်အညွန့်ခက် ဖြစ်နေလို့ပါ၊နောက်ပြီး နှစ်တရာပန်းဆိုတာရှိသေးတယ် သူကလည်းအပွင့်မဟုပ် အခက်ဖြစ်နေတယ်၊ တခြားသောပန်းတွေကို အပွင့်တွေမို့လို့ပန်းလိုခေါ်ကြပေမဲ့ သူတို့ကြတော့အပွင့်မဟုပ်ဘဲ သပြေပန်း၊နှစ်တရာပန်းလို့ခေါ်ကြတာ ထူးခြားမှုတခုပါဘဲ၊

img_0.19564724699124927.jpg

Sort:  

ဟုတ်တယ်နော်။ ခုမှသတိထားမိတယ်။

အရွက်ကပန်းအရောင်နဲ့တူတယ်...

Congratulations @kotint! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.
You received more than 1250 upvotes.
Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the October 1st Hive Power Up Day