ချစ်မဝတဲ့ သစ်ခွလေးတွေ #myanmar #palnet #neoxian #hivelist #flowers #pr ...

in D.Buzz2 months ago
Sort:  !LUV

Posted via D.Buzz


@dbuzz(4/10) gave you LUV | wallet | market | connect | <><

Thanks.

ချစ်မ၀တဲ့သစ်ခွဆိုပါလား ကာရံ နံဘေ လိုက်ဖက်ပါပေတယ်

ဟီး ဟုတ်ကဲ့။

အလယ် ချစ်မဝတဲ့ သစ်ခွတဲ့ စာဆိုတွေနဲ့။
!PIZZA
!LOLZ

What do you call a knight who is afraid to fight?
Sir Render

@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/8)

PIZZA! PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@myothuzar(9/10) tipped @nweoomon (x1)
htwegyi tipped nweoomon (x1)

Learn more at https://hive.pizza.

ကဗျာအလိုအရပါ

လှလိုက်တဲ့ ပန်းလေးတွေ

!PIZZA

ကေျးဇူးတင်ပါတယ်