အသွေးအရောင်ဆန်းပြား ဒေါင်းမြီးကွက်ပန်းလေးများ Colorful peacock tails ...

in D.Buzz4 months ago

အသွေးအရောင်ဆန်းပြား
ဒေါင်းမြီးကွက်ပန်းလေးများ
Colorful peacock tails flowers
#myanmar #hivelist #photography #proofofbrain #photo #creativecoin #trafficinsider #archon #neoxian #flowers #photo
     

Posted via D.Buzz

Sort:  

ဒေါင်းမြီးကွက် အမည်လေး လှ
အရောင်အသွေး လှ။
!PIZZA
!LOL

Throwing acid is wrong
in some people’s eyes.

Credit: marshmellowman
@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/4)

ပြင်ဦးလွင်တွင် ပွင့်သည်

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@htwegyi(1/5) tipped @nweoomon (x1)

You can now send $PIZZA tips in Discord via tip.cc!