တစ်ဇွန်းဆန်ဗျို့

in DBuzz3 days ago


ရွာမှာ အဖိတ်နေ့တိုင်း တစ်ဇွန်းဆန် အလှူခံရှိတယ်။
တစ်ဇွန်းဆန် ဆိုတာ ဆန်တစ်ဇွန်း လှူရတဲ့ ဓလေ့အခေါ် ဖြစ်တယ်။
သားသား လည်း မြင်ရ ကြားရပါများတော့ လိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်။
တစ်ဇွန်းဆန်ဗျို့!

Sort:  

!PIZZA !PGM !MEME


Credit: serhotest
Earn Crypto for your Memes @ hiveme.me!

🍕 PIZZA !

I gifted $PIZZA slices here:
@ansoe(1/5) tipped @walarhein (x1)

Join us in Discord!

!LOLZ
!MEME


Credit: memess
Earn Crypto for your Memes @ hiveme.me!

What would happen if giant ducks roam the land?
Earthquacks

Credit: reddit
@walarhein, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi

Are You Ready for some $FUN? Learn about LOLZ's new FUN tribe!
(3/6)